Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, đặc biệt)

00
   0.93% (10 lượt)
01
   0.83% (9 lượt)
02
   0.65% (7 lượt)
03
   1.76% (19 lượt)
04
   0.74% (8 lượt)
05
   0.65% (7 lượt)
06
   0.83% (9 lượt)
07
   0.93% (10 lượt)
08
   0.83% (9 lượt)
09
   1.30% (14 lượt)
10
   0.83% (9 lượt)
11
   0.74% (8 lượt)
12
   0.83% (9 lượt)
13
   0.46% (5 lượt)
14
   1.11% (12 lượt)
15
   1.39% (15 lượt)
16
   0.56% (6 lượt)
17
   0.65% (7 lượt)
18
   0.83% (9 lượt)
19
   0.65% (7 lượt)
20
   0.93% (10 lượt)
21
   1.20% (13 lượt)
22
   1.57% (17 lượt)
23
   0.93% (10 lượt)
24
   0.56% (6 lượt)
25
   1.02% (11 lượt)
26
   0.65% (7 lượt)
27
   0.93% (10 lượt)
28
   1.02% (11 lượt)
29
   0.65% (7 lượt)
30
   0.83% (9 lượt)
31
   1.02% (11 lượt)
32
   1.02% (11 lượt)
33
   1.20% (13 lượt)
34
   0.65% (7 lượt)
35
   0.93% (10 lượt)
36
   0.83% (9 lượt)
37
   1.11% (12 lượt)
38
   1.48% (16 lượt)
39
   1.11% (12 lượt)
40
   0.28% (3 lượt)
41
   1.30% (14 lượt)
42
   0.74% (8 lượt)
43
   1.57% (17 lượt)
44
   0.46% (5 lượt)
45
   0.65% (7 lượt)
46
   0.56% (6 lượt)
47
   1.11% (12 lượt)
48
   1.20% (13 lượt)
49
   0.93% (10 lượt)
50
   0.74% (8 lượt)
51
   1.02% (11 lượt)
52
   0.83% (9 lượt)
53
   1.11% (12 lượt)
54
   0.65% (7 lượt)
55
   1.11% (12 lượt)
56
   1.02% (11 lượt)
57
   1.11% (12 lượt)
58
   1.11% (12 lượt)
59
   0.65% (7 lượt)
60
   0.93% (10 lượt)
61
   1.30% (14 lượt)
62
   1.30% (14 lượt)
63
   2.13% (23 lượt)
64
   1.39% (15 lượt)
65
   0.65% (7 lượt)
66
   1.11% (12 lượt)
67
   0.93% (10 lượt)
68
   0.93% (10 lượt)
69
   1.20% (13 lượt)
70
   1.30% (14 lượt)
71
   1.11% (12 lượt)
72
   0.93% (10 lượt)
73
   0.74% (8 lượt)
74
   0.93% (10 lượt)
75
   0.56% (6 lượt)
76
   0.46% (5 lượt)
77
   0.83% (9 lượt)
78
   0.83% (9 lượt)
79
   0.93% (10 lượt)
80
   0.93% (10 lượt)
81
   0.93% (10 lượt)
82
   1.39% (15 lượt)
83
   1.20% (13 lượt)
84
   1.30% (14 lượt)
85
   1.02% (11 lượt)
86
   1.11% (12 lượt)
87
   1.02% (11 lượt)
88
   1.20% (13 lượt)
89
   1.48% (16 lượt)
90
   0.93% (10 lượt)
91
   1.02% (11 lượt)
92
   1.39% (15 lượt)
93
   1.02% (11 lượt)
94
   1.57% (17 lượt)
95
   1.39% (15 lượt)
96
   1.39% (15 lượt)
97
   1.39% (15 lượt)
98
   0.83% (9 lượt)
99
   1.76% (19 lượt)
Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2 đến ngày 19/07/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

15( 4 Lần ) Không tăng
14( 3 Lần )Giảm 1
32( 3 Lần )Tăng 1
37( 3 Lần ) Không tăng
41( 3 Lần ) Không tăng
48( 3 Lần )Tăng 2
82( 3 Lần )Tăng 1
95( 3 Lần )Giảm 1
99( 3 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

64 ( 8 Lần )Tăng 1
03 ( 6 Lần ) Không tăng
63 ( 6 Lần )Giảm 2
79 ( 6 Lần ) Không tăng
95 ( 6 Lần ) Không tăng
99( 6 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

99 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
82 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
03 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
21 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
38 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
41 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
48 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
72 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
79 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

12      ( 12 ngày )
75      ( 12 ngày )
13      ( 10 ngày )
19      ( 9 ngày )
59      ( 9 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chụcChụcHàng đơn vị
11 Lần 2
06 Lần 1
11 Lần 2
110 Lần 1
7 Lần 1
214 Lần 2
15 Lần 0
312 Lần 2
12 Lần 2
411 Lần 2
8 Lần 2
513 Lần 4
8 Lần 6
66 Lần 2
9 Lần 2
713 Lần 1
13 Lần 5
811 Lần 2
14 Lần 6
912 Lần 3